ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัย การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่น สาขางานยานยนต์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายยศพร บุรีเพีย
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2557,15:36  อ่าน 1059 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพิไล สีนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2557,15:30  อ่าน 2200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/8
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย เพียแพง
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2557,14:27  อ่าน 1333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2557,14:17  อ่าน 790 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาเครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายกัมปนาท จันทา
ตำแหน่ง : งานปกครอง
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2557,14:14  อ่าน 756 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/7 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรา สีนา
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2557,14:05  อ่าน 1084 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการพัฒนาผลการเรียน วิชาการจัดแสดงสินค้า เรื่องหลักการจัดแสดงสินค้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 /3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2557,11:54  อ่าน 1348 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายจร เชื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,12:45  อ่าน 864 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานวิชาชีพ เรื่องโคมไปอ่านหนังสือไฮเทค
ชื่ออาจารย์ : นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
ตำแหน่ง : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,10:59  อ่าน 1435 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดขยายเสียง ๑๐๐ วัตต์
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพร โคตรปัจจิม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2555,10:42  อ่าน 1096 ครั้ง
รายละเอียด..