ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2557,10:20  อ่าน 897 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/5สาขางานยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายยศพร บุรีเพีย
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2557,10:15  อ่าน 763 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชื่ออาจารย์ : นายเจริญ ไชยพัฒน์
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2557,10:08  อ่าน 714 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/8 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
ตำแหน่ง : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2557,11:48  อ่าน 1145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุทธิพร นามชู
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2557,11:38  อ่าน 750 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา หนันแป
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2557,11:36  อ่าน 685 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ระบบเลขฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพร โคตรปัจจิม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2557,11:05  อ่าน 677 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเขียนแบบช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3/6สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ รื่นกลาง
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2557,11:04  อ่าน 930 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วัสดุช่าง สาขางานยานยนต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ว
ตำแหน่ง : งานปกครอง
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2557,11:00  อ่าน 712 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะบัญชีสินค้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณี ชาดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขางานการบัญชี
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2557,15:53  อ่าน 964 ครั้ง
รายละเอียด..