ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย เพียแพง
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:54  อ่าน 658 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประดิษฐ์กระถางกระถางจากขวดพลาสติก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพยาภรณ์ บุญภา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและแนะแนว
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:51  อ่าน 750 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางาน การบัญชี ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ มะลัยไทสงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสาขาวิชา
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:42  อ่าน 468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาพฤติกรรมการเรียนโดยการใช้สื่อการสอนในการจัดการเรียน การสอน รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:33  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานส่งกำลัง ของสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่ออาจารย์ : นายกัมปนาท จันทา
ตำแหน่ง : งานปกครอง
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:28  อ่าน 481 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานสีรถยนต์ สาขางาน ยานยนต์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ว
ตำแหน่ง : งานปกครอง
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:52  อ่าน 705 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการบัญชี โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก รายวิชา บัญชีเบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณี ชาดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขางานการบัญชี
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:51  อ่าน 841 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขยายเสียง 450 วัตต์
ชื่ออาจารย์ : นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
ตำแหน่ง : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:51  อ่าน 735 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่๑(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:49  อ่าน 1182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม DC 12 V.
ชื่ออาจารย์ : นายเจริญ ไชยพัฒน์
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:49  อ่าน 569 ครั้ง
รายละเอียด..