ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประดิษฐ์กระถางกระถางจากขวดพลาสติก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพยาภรณ์ บุญภา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและแนะแนว
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:51  อ่าน 722 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางาน การบัญชี ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ มะลัยไทสงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสาขาวิชา
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:42  อ่าน 431 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยใช้สัญญาการเข้าเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 รายวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.ชาญวุฒิ หาแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:37  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาพฤติกรรมการเรียนโดยการใช้สื่อการสอนในการจัดการเรียน การสอน รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:33  อ่าน 481 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานส่งกำลัง ของสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่ออาจารย์ : นายกัมปนาท จันทา
ตำแหน่ง : งานปกครอง
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,10:28  อ่าน 446 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานสีรถยนต์ สาขางาน ยานยนต์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ว
ตำแหน่ง : งานปกครอง
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:52  อ่าน 673 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการบัญชี โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก รายวิชา บัญชีเบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณี ชาดา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงินและบัญชี
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:51  อ่าน 814 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขยายเสียง 450 วัตต์
ชื่ออาจารย์ : นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
ตำแหน่ง : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:51  อ่าน 705 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่๑(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:49  อ่าน 1136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม DC 12 V.
ชื่ออาจารย์ : นายเจริญ ไชยพัฒน์
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2558,06:49  อ่าน 546 ครั้ง
รายละเอียด..