ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข๋งขันประเภท "ทักษะการขายสินค้าและการบริการ" ณ.จังหวังขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,18:56  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2555 แข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภท "การขายสินค้าและการบริการ"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,18:49  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา หนันแป
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,11:53  อ่าน 732 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร (Demonstration Set of Installation of Electrical system in Building)
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพร โคตรปัจจิม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,11:51  อ่าน 963 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานของ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ รื่นกลาง
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,11:47  อ่าน 638 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานโครงการ สาขางาน ยานยนต์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ว
ตำแหน่ง : งานปกครอง
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,11:45  อ่าน 573 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 โดยใช้สื่อการสอน Power Point รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,11:41  อ่าน 652 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมัลติมิเตอร์ของนักศึกษา วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง โดยใช้การสอนแบบสาธิต
ชื่ออาจารย์ : นายโยทิน จันทะไหม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,11:38  อ่าน 771 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวช.2/5วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เรื่อง น้ำมันหล่อลื่น โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ Power Point ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นายยศพร บุรีเพีย
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,11:27  อ่าน 716 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ก๊าซ ของเหลวและของแข็ง ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพิไล สีนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,11:19  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..