ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,16:48  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดาลัด เนียมจันหอม
ตำแหน่ง : แผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,14:33  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่นการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพิไล สีนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,14:18  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวช.3/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง วิชา การขับรถยนต์ เรื่อง การขับรถยนต์ โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ Power Point ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายยศพร บุรีเพีย
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,09:37  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2559 อบรมพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรในการบริหารจัดการ TO BE NUMBER ONE (ครู ก.) ณ.โรงแรมอุดรโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,19:02  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2559 อบรมพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรในการบริหารจัดการ TO BE NUMBER ONE (คร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,19:01  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเทคนิคการนำเสนอสินค้าและการบริการ ระดับชั้น ปวช.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,18:59  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2557 ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ.ค่ายลูกเสือโรงเรียนสามพร้าม จ.อุดรธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,18:57  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..