ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการพิมพ์สัมผัสอักษรแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช ๑/๔ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยโปรแกรมพิมพ์สัมผัส
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,15:24  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Learning Management proactively (Active Learning) using STAD Course 3204-2009 System Analysis and Design Of primary students Certificate Higher Vocational Ban Dung Commercial Technological College
ชื่ออาจารย์ : นายนพรัตน์ นนท์ศิริ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,13:26  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : The Development of academic achievement using Google Apps For Education. 2204 - 2006 Subject Basics of Student Programming Diploma Business Computer Program Ban Dung Commercial Technological College
ชื่ออาจารย์ : นายนพรัตน์ นนท์ศิริ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,16:32  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Automatic Route Planning System by Genetic Algorithm
ชื่ออาจารย์ : นายนพรัตน์ นนท์ศิริ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,11:22  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช ๑/๕ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการใช้เสริมแรงทางบวก ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2561,13:51  อ่าน 386 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ”ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2561,13:50  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2561,13:48  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีดของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2561,13:47  อ่าน 401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สภาพปัญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายสินสมบัติ ปุกหุต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,09:03  อ่าน 650 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัญหาการบริหารงานผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นายสินสมบัติ ปุกหุต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,09:02  อ่าน 724 ครั้ง
รายละเอียด..