ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สภาพปัญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายสินสมบัติ ปุกหุต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,09:03  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัญหาการบริหารงานผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นายสินสมบัติ ปุกหุต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,09:02  อ่าน 348 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายสงวน ฮองต้น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,15:49  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : AN ATTITUDE SURVER ON ENTERRING INTO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY OF BAN DUNG COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLGE'S STUDENTS, UNDER OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION
ชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.ทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต /ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,15:47  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณี ชาดา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงินและบัญชี
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,17:11  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,16:48  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดาลัด เนียมจันหอม
ตำแหน่ง : แผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,14:33  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่นการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพิไล สีนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,14:18  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,11:35  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..