ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Automatic Route Planning System by Genetic Algorithm
ชื่ออาจารย์ : นายนพรัตน์ นนท์ศิริ
ตำแหน่ง : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,11:22  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช ๑/๕ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการใช้เสริมแรงทางบวก ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2561,13:51  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ”ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2561,13:50  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2561,13:48  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีดของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2561,13:47  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สภาพปัญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพณิชยการบ้านดุง
ชื่ออาจารย์ : นายสินสมบัติ ปุกหุต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,09:03  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปัญหาการบริหารงานผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นายสินสมบัติ ปุกหุต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,09:02  อ่าน 536 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายสงวน ฮองต้น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,15:49  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : AN ATTITUDE SURVER ON ENTERRING INTO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY OF BAN DUNG COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLGE'S STUDENTS, UNDER OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION
ชื่ออาจารย์ : ผศ.ดร.ทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต /ผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,15:47  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณี ชาดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขางานการบัญชี
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,17:11  อ่าน 449 ครั้ง
รายละเอียด..