ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เครื่องรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติ 12 VDC
ชื่อนักเรียน : 1. นายพัทธดลย์ หงษ์คำ 2. นางสาวินทธิดา มิตทา 3. นางสาวปารีณา ภูมิภักดี
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:57   อ่าน 309 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พัดลมโซล่าเซลล์
ชื่อนักเรียน : 1. นายธนวัฒน์ จันทร์ขาว 2. นายปรีชา ทามะฤทธิ์ 3. นายปฏิญาณ ผลาไสย์
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:57   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แขนกั้นจราจร รีโมทคอนโทรล
ชื่อนักเรียน : 1. นายอดิศร เขียวสิงห์ 2. นายปัญญา สมัครลาน 3. นายเศกศิษย์ ศรีเชียงษา
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:57   อ่าน 292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบ Dc
ชื่อนักเรียน : 1. นายพลวัฒน์ วงศ์ธาตุ 2. นายวุฒิชัย ทองสงฆ์ 3. นายอาทิตย์ สิงห์คาร
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:57   อ่าน 265 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปลั๊กไฟพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อนักเรียน : 1. นายขจรศักดิ์ ทุมมานาม 2. นายวัมนศักดิ์ ชาญฉลาด 3. นายธีรชล พลพิล
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:56   อ่าน 258 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเปิด-ปิด สวิตซ์ไฟ
ชื่อนักเรียน : 1. นายเสกสรร ดวงดุ 2. นายธีรนนท์ ศรีด้วง 3. นายเสรี สีโสม
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:56   อ่าน 191 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดแสงสว่างพลังงานลม 12 VDC
ชื่อนักเรียน : 1. นายภานุพงษ์ รักเสมอวงศ์ 2. นายวรวุฒิ แป้นแหลม 3. นายธนายุทธ หินแก้ว
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:56   อ่าน 248 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดสาธิตกังหันน้ำผลิต
ชื่อนักเรียน : 1. นายภาสกร เหล่าฮ้อ 2. นายนิธิ รักษ์เสมอวงศ์ 3. นายสุนัน กดนอก
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:55   อ่าน 234 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มอเตอร์ปั่นไฟ DC TO AC
ชื่อนักเรียน : 1. นายวีระพล สมสอน 2. นายศตวรรษ พลโทบุญ 3. นายธันวา ภูพานใหญ่
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:55   อ่าน 222 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โทรทัศน์พลังงานทดแทนแผงโซล่าเซลล์
ชื่อนักเรียน : 1. นายจารุศักดิ์ ประเสริฐสังข์ 2. นายอภิชัย ประเสริฐสุข 3. นายวราวุฒิ คุณสมบัติ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,12:55   อ่าน 223 ครั้ง