ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาววลิษา แสนสุข
งานการเงินและบัญชี

นางสาวสุพัตรา ไกรวิชัย
งานพัสดุ

นายวชิระ ธรรมมามนต์

นายจุติเทพ ผายการ
งานศูนย์วิทยบริการ