ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายธวัชชัย เพียแพง
งานอาคารสถานที่
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายวัชรา สีนา
งานอาคารสถานที่

นายจร เชื่อมแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ

นายเจริญ ไชยพัฒน์
งานพัสดุ

นายอภิชิต วงศ์สุวรรณ
งานพัสดุ