ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานการตลาด

นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
งานกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้าสาขางานการตลาด

นางสาวทิพยาภรณ์ บุญภา
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและแนะแนว

นางสาวปรียาพร โยธาศรี
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและแนะแนว

นางสาวสกาวเดือน กาหวาย
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและแนะแนว