ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานการบัญชี

นางสาววรรณี ชาดา
หัวหน้าสาขางานการบัญชี
หัวหน้าสาขางานการบัญชี

นายทนงศักดิ์ มะลัยไทสงค์
หัวหน้างานสาขาวิชา

นางสาววิลาวัลย์ นันทะพงษ์

นางสาวชุติกาญจน์ เหนือโพธิ์ทอง

ธิภาภรณ์ อินแสนเมือง