ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ผู้รับใบอนุญาต /ผู้อำนวยการ

นายสินสมบัติ ปุกหุต
ผู้จัดการ

ดร.ศุภลักษณ์ บุรีเพีย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสงวน ฮองต้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

นางพรผกา โพธิ์ขาว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชาคริต พรมเรืองเดช
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ