ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.34 KB 1
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 1
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาปี61(ปรับปรุง 29 ส.ค.61) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.12 KB 1
แบบฟอร์มรายงานคุณภาพปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 11
แบบฟอร์ม-Concept-Paper-2562 วช. Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 11
แบบฟอร์มโครงการปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 55.27 KB 21
ใบสมัครศูนย์บ่มเพาะ Word Document ขนาดไฟล์ 40.26 KB 23
ส่วนหลังรูปเล่มโครงการ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 921
การเขียนรายงานโครงงาน 5 บท 2558.doc Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 853
CPU ประกอบการสอน ระดับ ปวส.1 คอมฯ 164
บทที่ 2 Visual Basic 253
เอกสารส่วนหน้าโครงงาน 2558 639
เอกสารประกอบโครงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2558 507
ปวส. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 209
ปวช. 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.86 KB 207
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวส.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.87 KB 159
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวช.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.36 KB 192
แนวข้อสอบ ปวส.2 พัฒฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.94 KB 808
รูปแบบการจัดทำเอกสารโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 482
รายระเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประกอบเครื่องคอมปีการศึกษา ๒๕๕๗.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.78 KB 148
แบบฟอร์ประวัติส่วนตัวนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 21.23 KB 214
ตารางสอบระหว่างภาค 1 ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 163
ตารางเรียนนักศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 183
แบบบันทึกการออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 422
แบบสำรวจความพร้อมผู้มีสิทธิสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 263
รายงานทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 4666
ตารางสอนครู 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 324.5 KB 223
ตารางเรียนนักศึกษา 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.38 MB 225
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 273
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 314
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 372
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 305
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 330
คู่มือระบบตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.12 KB 510
ตารางห้องสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.33 KB 234
ตารางสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.52 KB 304