ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร กยศ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 578.02 KB 23
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.34 KB 35
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 16
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาปี61(ปรับปรุง 29 ส.ค.61) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.12 KB 19
แบบฟอร์มรายงานคุณภาพปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 22
แบบฟอร์ม-Concept-Paper-2562 วช. Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 22
แบบฟอร์มโครงการปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 55.27 KB 37
ใบสมัครศูนย์บ่มเพาะ Word Document ขนาดไฟล์ 40.26 KB 34
ส่วนหลังรูปเล่มโครงการ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 956
การเขียนรายงานโครงงาน 5 บท 2558.doc Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 887
CPU ประกอบการสอน ระดับ ปวส.1 คอมฯ 176
บทที่ 2 Visual Basic 264
เอกสารส่วนหน้าโครงงาน 2558 650
เอกสารประกอบโครงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2558 517
ปวส. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 219
ปวช. 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.86 KB 222
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวส.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.87 KB 170
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวช.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.36 KB 203
แนวข้อสอบ ปวส.2 พัฒฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.94 KB 1445
รูปแบบการจัดทำเอกสารโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 496
รายระเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประกอบเครื่องคอมปีการศึกษา ๒๕๕๗.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.78 KB 159
แบบฟอร์ประวัติส่วนตัวนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 21.23 KB 226
ตารางสอบระหว่างภาค 1 ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 174
ตารางเรียนนักศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 193
แบบบันทึกการออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 433
แบบสำรวจความพร้อมผู้มีสิทธิสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 273
รายงานทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 4753
ตารางสอนครู 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 324.5 KB 233
ตารางเรียนนักศึกษา 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.38 MB 237
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 284
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 326
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 383
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 315
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 341
คู่มือระบบตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.12 KB 521
ตารางห้องสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.33 KB 244
ตารางสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.52 KB 314