ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.59 KB 8
เอกสาร กยศ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 578.02 KB 67
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.34 KB 87
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 41
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาปี61(ปรับปรุง 29 ส.ค.61) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.12 KB 59
แบบฟอร์มรายงานคุณภาพปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 46
แบบฟอร์ม-Concept-Paper-2562 วช. Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 49
แบบฟอร์มโครงการปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 55.27 KB 60
ใบสมัครศูนย์บ่มเพาะ Word Document ขนาดไฟล์ 40.26 KB 52
ส่วนหลังรูปเล่มโครงการ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 1006
การเขียนรายงานโครงงาน 5 บท 2558.doc Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 944
CPU ประกอบการสอน ระดับ ปวส.1 คอมฯ 202
บทที่ 2 Visual Basic 287
เอกสารส่วนหน้าโครงงาน 2558 672
เอกสารประกอบโครงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2558 538
ปวส. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 240
ปวช. 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.86 KB 248
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวส.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.87 KB 195
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวช.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.36 KB 223
แนวข้อสอบ ปวส.2 พัฒฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.94 KB 1474
รูปแบบการจัดทำเอกสารโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 523
รายระเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประกอบเครื่องคอมปีการศึกษา ๒๕๕๗.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.78 KB 180
แบบฟอร์ประวัติส่วนตัวนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 21.23 KB 246
ตารางสอบระหว่างภาค 1 ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 196
ตารางเรียนนักศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 213
แบบบันทึกการออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 454
แบบสำรวจความพร้อมผู้มีสิทธิสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 294
รายงานทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 4892
ตารางสอนครู 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 324.5 KB 256
ตารางเรียนนักศึกษา 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.38 MB 259
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 309
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 347
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 405
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 339
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 364
คู่มือระบบตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.12 KB 543
ตารางห้องสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.33 KB 267
ตารางสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.52 KB 335