ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม-Concept-Paper-2562 วช. Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 2
แบบฟอร์มโครงการปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 55.27 KB 6
ใบสมัครศูนย์บ่มเพาะ Word Document ขนาดไฟล์ 40.26 KB 20
ส่วนหลังรูปเล่มโครงการ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 897
การเขียนรายงานโครงงาน 5 บท 2558.doc Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 833
CPU ประกอบการสอน ระดับ ปวส.1 คอมฯ 161
บทที่ 2 Visual Basic 248
เอกสารส่วนหน้าโครงงาน 2558 629
เอกสารประกอบโครงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2558 499
ปวส. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 203
ปวช. 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.86 KB 201
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวส.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.87 KB 155
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวช.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.36 KB 189
แนวข้อสอบ ปวส.2 พัฒฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.94 KB 659
รูปแบบการจัดทำเอกสารโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 475
รายระเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประกอบเครื่องคอมปีการศึกษา ๒๕๕๗.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.78 KB 145
แบบฟอร์ประวัติส่วนตัวนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 21.23 KB 208
ตารางสอบระหว่างภาค 1 ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 159
ตารางเรียนนักศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 178
แบบบันทึกการออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 419
แบบสำรวจความพร้อมผู้มีสิทธิสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 260
รายงานทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 4061
ตารางสอนครู 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 324.5 KB 218
ตารางเรียนนักศึกษา 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.38 MB 223
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 267
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 309
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 368
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 300
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 326
คู่มือระบบตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.12 KB 506
ตารางห้องสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.33 KB 230
ตารางสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.52 KB 298