ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร กยศ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 578.02 KB 60
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.34 KB 65
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 35
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาปี61(ปรับปรุง 29 ส.ค.61) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.12 KB 49
แบบฟอร์มรายงานคุณภาพปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 41
แบบฟอร์ม-Concept-Paper-2562 วช. Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 41
แบบฟอร์มโครงการปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 55.27 KB 54
ใบสมัครศูนย์บ่มเพาะ Word Document ขนาดไฟล์ 40.26 KB 50
ส่วนหลังรูปเล่มโครงการ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 989
การเขียนรายงานโครงงาน 5 บท 2558.doc Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 927
CPU ประกอบการสอน ระดับ ปวส.1 คอมฯ 196
บทที่ 2 Visual Basic 282
เอกสารส่วนหน้าโครงงาน 2558 667
เอกสารประกอบโครงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2558 534
ปวส. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 236
ปวช. 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.86 KB 243
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวส.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.87 KB 190
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวช.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.36 KB 219
แนวข้อสอบ ปวส.2 พัฒฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.94 KB 1466
รูปแบบการจัดทำเอกสารโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 518
รายระเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประกอบเครื่องคอมปีการศึกษา ๒๕๕๗.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.78 KB 175
แบบฟอร์ประวัติส่วนตัวนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 21.23 KB 243
ตารางสอบระหว่างภาค 1 ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 191
ตารางเรียนนักศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 210
แบบบันทึกการออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 450
แบบสำรวจความพร้อมผู้มีสิทธิสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 289
รายงานทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 4837
ตารางสอนครู 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 324.5 KB 251
ตารางเรียนนักศึกษา 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.38 MB 256
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 303
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 343
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 401
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 334
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 359
คู่มือระบบตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.12 KB 538
ตารางห้องสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.33 KB 263
ตารางสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.52 KB 331