ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.59 KB 13
เอกสาร กยศ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 578.02 KB 75
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.34 KB 94
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 45
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาปี61(ปรับปรุง 29 ส.ค.61) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.12 KB 67
แบบฟอร์มรายงานคุณภาพปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 51
แบบฟอร์ม-Concept-Paper-2562 วช. Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 54
แบบฟอร์มโครงการปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 55.27 KB 66
ใบสมัครศูนย์บ่มเพาะ Word Document ขนาดไฟล์ 40.26 KB 56
ส่วนหลังรูปเล่มโครงการ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 1021
การเขียนรายงานโครงงาน 5 บท 2558.doc Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 958
CPU ประกอบการสอน ระดับ ปวส.1 คอมฯ 205
บทที่ 2 Visual Basic 291
เอกสารส่วนหน้าโครงงาน 2558 676
เอกสารประกอบโครงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2558 542
ปวส. 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 245
ปวช. 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.86 KB 253
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวส.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.87 KB 201
เลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปวช.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.36 KB 225
แนวข้อสอบ ปวส.2 พัฒฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 619.94 KB 1497
รูปแบบการจัดทำเอกสารโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 529
รายระเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประกอบเครื่องคอมปีการศึกษา ๒๕๕๗.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.78 KB 182
แบบฟอร์ประวัติส่วนตัวนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 21.23 KB 251
ตารางสอบระหว่างภาค 1 ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 198
ตารางเรียนนักศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 219
แบบบันทึกการออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 456
แบบสำรวจความพร้อมผู้มีสิทธิสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 296
รายงานทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 162.5 KB 5304
ตารางสอนครู 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 324.5 KB 259
ตารางเรียนนักศึกษา 2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.38 MB 263
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52 KB 315
รายชื่อนักศึกษา ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 352
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 410
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 345
รายชื่อนักศึกษา ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 370
คู่มือระบบตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.12 KB 550
ตารางห้องสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.33 KB 271
ตารางสอบ 1/56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.52 KB 338