ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
VISION
 

วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

                        วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยไว้ดังนี้

 “จัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  สู่มาตรฐานสากล”

 

 

พันธกิจวิทยาลัย
 
พันธกิจ  
MISSION

พันธกิจ  (Mission)  หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ  โดยในแต่พันธกิจเป้าประสงค์  (Goals)  รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  ได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  ดังนี้

                       ๑.  ผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒.    พัฒนาหลักสูตร

๓.     เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 

๔.     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

๕.     เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

๖.      สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๗.     เพิ่มประสิทธิภาพในการทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย

๘.     เพิ่มศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา