ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติวิทยาลัย
ประวัติวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุญาตจัดตั้งและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา  2546  ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่  3 / 2546  โดยมีนายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย เป็นผู้รับใบอนุญาต นายสินสมบัติ  ปุกหุต  เป็นผู้จัดการ  และนายสมาน  อินทร์พามา เป็นครูใหญ่  โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย นายสวาท  บุรีเพีย  นายสินสมบัติ  ปุกหุต  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  และนางสาวจิตรา  พูลศิริ  ตั้งอยู่ในเนื้อที่  28  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์  ทะเบียนเลขที่  1356  เล่มที่  14 ข  หน้าที่  6  เลขที่ดิน  119  และทะเบียนเลขที่  1357  เล่มที่  14 ข  หน้าที่  7  เลขที่ดิน  119